جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می کنند گفته می شود.موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد.
جواز تاسیس
دانلود فایل
دانلود فایل
فرم شماره یک
فرم شماره یک

کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی
آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی
لیست کالاهای درخواستی جهت تولید
کلمه"تولید" در موضوع فعالیت شرکت و حتما باید موضوع شرکت مرتبط با جوازتاسیس باشد.