طبق قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، طرح صنعتی عبارتست از ترکیب خطوط یا رنگها و هر گونه شکل سه‌بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به گونه‌‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد.

بنا بر این تعریف، خطوط و طرحها و نقشهای روی یک محصول یا شکل ظاهری یک محصول که جنبه نوآورانه و اصیل داشته باشد، مورد حمایت قانون قرار میگیرد. باید توجه داشت که آنچه در طرح صنعتی حائز اهمیت است، ظاهر کالاست و ساختار فنی محصول بدون آنکه در ظاهر آن تغییری ایجاد کند، طرح صنعتی محسوب نشده و مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد.

طرح صنعتی