اعتراض در ثبت برند
اعتراض در ثبت برند
اعتراض در ثبت برند یعنی چه ؟
عتراض در ثبت برند واژه ای است که در رونق و گسترش تجارت وکسب و کار شما بسیار مهم است پس نام و نشانه برند شما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید دچار تغییر یا تضعیف شود.
در قانون ماده ۱۶ ثبت اعلائم اختراعات به صاحبین برند این حق را داده است تا نسبت به ثبت برند و تقاضای ثبت برند اعتراض خود را اعلام بدارند.
دو نوع اعتراض وجود دارد:
الف ) اعتراض قبل از ثبت علامت
ب ) اعتراض بعد از ثبت علامت
معترض باید ظرف ۳۰ روز قبل از ثبت اعتراض خود، اسناد و مدارک مورد نیاز را کتباَ به شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات تحویل دهد.
اداره ی ثبت نیز موظف است در ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.
چنانچه درخواست کننده ی ثبت بعد از دریافت ابلاغ اداره ی ثبت به اعتراض تمکین کند درخواست او مسترد می شود و چنانچه تا شصت روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه تمکین نکند معترض باید به دادگاه تهران مراجعه کند تا به دعوی طبق اصول مربوط به دعاوی تجارتی رسیدگی به عمل آید و اداره ی ثبت منتظر خواهد شد تا بعد از اعلام حکم قطعی طبق مفاد حکم رفتار کند.
چنانچه مغترض ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه به متقاضی ثبت اعتراض خود را تعقیب ننمایند علامت تقاضا شده به نام درخواست کننده ی آن به ثبت خواهد رسید.
به خاطر متوجه نشدن اشخاص ذی نفع توجه از آگهی تقاضای ثبت، یا اینکه بعداز ثبت شدن علامت، استفاده از آن به صورتی باشد که مصرف کنندگان عادی به اشتباه بیفتند، بر طبق قانون ۲۲ ثبت علائم و اختراعات، شخص ذی نفع در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت می تواند اعتراض نماید.