سالن همایش فرمانداری ابرکوه جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری صنایع لبنی ابرکوه با حضور شرکت تابان(دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد)
 سالن همایش فرمانداری ابرکوه جلسه هم اندیشی مرکز توسعه فناوری صنایع لبنی ابرکوه  با حضور شرکت تابان(دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد)